07
2015
08

Delphi7 TStringList的DelimitedText和SplitColumns的BUG问题

Delphi7中分割字符串,一般使用TStringList的Delimiter方法,如下:

var  
   sl: TStringList;  
   str: string;  
   i: Integer;  
begin  
   str := 'aa,b b,cc,dd';  
   sl := TStringList.Create;  
   sl.Delimiter := ',';  
   sl.DelimitedText := str;  
   for i := 0 to sl.Count - 1 do  
      ShowMessage(sl[i]);  
   FreeAndNil(sl);  
end;

但是运行的结果确是不对的(空格也被当成了分隔符):

«1»